Elsőéves vagyok

Beiratkozás
3.§ (3) „Az Egyetemre történő felvételt követő félév elején a hallgató köteles beiratkozni az illetékes karra, mivel a hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek csak a beiratkozott hallgatókat illetik meg. Aki nem iratkozik be, elveszti jogosultságát a képzésben.”
5.§ (1) „A hallgató tanulmányai megkezdése előtt köteles személyesen beiratkozni. A beiratkozás a tanulmányok megkezdésekor írásban történik és személyesen” – postai úton, fax, e-mail, stb. a beiratkozás nem lehetséges.
A beiratkozás pontos időpontjáról és a további tudnivalókról a Tanulmányi Osztály küld értesítést a hallgatóknak. 

 

Minden félév elején
A további tanulmányok során (5.§ (3)) „A hallgató minden félévben legkésőbb a szorgalmi időszak 2. hetének végéig köteles magát (minden általa végzett szak vonatkozásában) az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül a következő aktív félévre regisztrálni vagy passzív félévét bejelenteni (passzív félév: hallgatói jogviszonya továbbra is fennáll, de tanulmányait szünetelteti). A félévre történő regisztráció és a tantárgyak felvétele a szorgalmi időszak második hetének végéig szabadon módosítható.”

Amennyiben a hallgató aktív félévet választ, a tárgyfelvételi időszakban önállóan regisztrálnia kell a meghirdetett kurzusokra.

 

Mit kell teljesítenem tanulmányaim során?
 

Teljesítendő a tanulmányok során Műszaki menedzser alapszak Műszaki menedzser mesterszak Sportmérnöki mesterszak Szakirányú továbbképzési szak
Tantervben előírt tantárgyak 210 kredit értékben (ebből 12 kredit szabadon választható) 120 kredit értékben (ebből 6 kredit szabadon választható) 120 kredit értékben (ebből 6 kredit szabadon választható) 60 kredit értékben
Szakmai gyakorlat Igen Igen Igen Nem
Munkavédelem Igen Igen Igen  
Testnevelés 2 félév 1 félév 1 félév Nem

 

Mi mit jelent a tantervben? 
 
A tanterv minden esetben tartalmazza a képzés során teljesítendő tárgyak listáját, azok óraszámát (e: előadások heti óraszáma, gy: gyakorlatok heti óraszáma), követelményét (kö), kreditértékét (kr), a teljesítés javasolt félévét, az esetleges előkövetelményt. 

A tantervek elérhetőek a kari honlapon (erre a linkre kattintva). 


Egy kredit 30 óra elfoglaltságot jelent. Ebben benne van a tanóra, az évközi tanulás, az évközi feladat elkészítése, valamint a vizsgára való felkészülés, vizsgázás. 

 

Elektronikus tanulmányi rendszer

A Debreceni Egyetem polgárai az intézmény által nyújtott informatikai szolgáltatásokat (neptun tanulmányi rendszer, könyvtár, e-learning, levelezés) ugyanazzal a hálózati azonosítóval, az úgynevezett eduID-val vehetik igénybe. Azonosító ezen az oldalon igényelhető.

Neptunban történő regisztráció már meglévő hálózati azonosítóval történhet: Neptun.Net @ Debreceni Egyetem (unideb.hu).
A beiratkozást megelőzően feltétlenül ellenőrizze a NEPTUN-ban rögzített adatait, amennyiben bármelyik adat eltér a valóságtól, haladéktalanul jelezze a Tanulmányi Osztályon.
Tanulmányai során a NEPTUN rendszer ismerete alapvető követelmény! 

A tárgyfelvétel menete a neptun rendszerben
A tárgyfelvétellel kapcsolatos időszakok megtalálhatóak az „aktuális félév” menüpont „Félévkezdés, tárgyfelvétel” almenüjében, illetve a neptunban az „Információ” menüponton belül az „Időszakok” almenüben az aktuális félév kiválasztása után.
A hallgatók a
Neptun.Net DE_HWEB_25 (unideb.hu) felületen tudnak belépni a neptun rendszerbe, ha már rendelkeznek neptun azonosítóval. 


1.    Az aktuális félév hallgatói státuszának meghatározása
A hallgatók önállóan regisztrálnak a kurzusokra a neptun rendszerben, melynek első lépéseként az aktív vagy passzív hallgatói státuszt kell beállítani. Az „Ügyintézés” – „Beiratkozás/Bejelentkezés” felületen ki kell választani az aktuális félévet, majd a sor végén található „+” jelre kattintva a megjelenő opciók közül a „Bejelentkezés”-t kell választani. FONTOS! Előfordulhat, hogy a tanulmányi rendszer már megjelenít későbbi féléveket is, ezért kérjük, ne automatikusan a legfelső opciót válasszák!
Itt adhatjuk meg, hogy az adott félévben a státuszunk aktív vagy passzív lesz. A regisztráció kötelező, a passzív státuszt is be kell állítani! Amennyiben a hallgatónak fizetetlen pénzügyi tételei vannak (nem csak tandíj, hanem akár teljesítetlen kredit után fizetendő díj), sem a hallgatói státusz kiválasztása, sem a tárgyjelentkezés nem lehetséges. 

 

2.    Tárgyfelvétel
Miután aktiváltuk a félévünket, a tárgyfelvétel következik. Ez a felület a „Tárgyak” – „Tárgyfelvétel” menüpontban érhető el. A rendszer alapértelmezetten a mintatanterv aktuális félévének tárgyait ajánlja fel. A specializációval rendelkező szakokon a hallgatókhoz két mintatanterv van beállítva (a minden specializáció számára közös tárgyak, illetve a specializáció tárgyai), ezért a jobb oldalon található „Mintatantervek” legördülő menüpontból a „Minden” opciót kérjük választani, majd a „Tárgyak listázása” gombra kattintva megjelennek az erre a félévre javasolt tárgyak. 
A könnyebb áttekinthetőség kedvéért érdemes a kilistázott tárgyakat az „Ajánlott félév” szerinti sorrendbe állítani (egyszerűen az oszlop tetején az „Ajánlott félév” feliratra kattintva). 
A felvenni kívánt tárgy nevére kattintva megjelennek egy új ablakban a tárgyhoz hirdetett kurzusok, attól függően, hogy az adott tárgy a tanterv szerint előadást és gyakorlatot is tartalmaz-e. Amennyiben a tanterv mindkettőt előírja, egy előadás és egy gyakorlat felvétele kötelező. Az előadáson többnyire a teljes évfolyam részt tud venni, a gyakorlatokon pedig kisebb csoportokban dolgoznak a hallgatók. 

 

A felvenni tervezett vagy már felvett kurzusokat betehetjük órarendbe (a kurzuslista jobb felső sarkában található „Órarendtervezőbe” gombra kell kattintani), ami segít az óraütközések elkerülésében. Nem regisztrálunk automatikusan a kurzusra azzal, hogy betesszük az órarendtervezőbe, ezért mindig ellenőrizzük, ténylegesen megtörtént-e valamennyi tervezett tárgy felvétele! 
 

Fontos tudni, hogy a Tanszék a tantervben szereplő tárgyakat kizárólag az adott félévben hirdeti, így az 1., 3., 5., 7. féléves tárgyakat az őszi félévben, a 2., 4., 6. féléves tárgyakat a tavaszi félévben. Emiatt érdemes a tantervben javasolt teljesítési sorrend szerint haladni. 
 

A neptun rendszer csak abban az esetben engedi a tárgyfelvételt, ha a tantervben előírt előkövetelményt a hallgató már teljesítette! Amennyiben a neptun rendszer nem engedi a tárgy/kurzus felvételét, a hibaüzenet ablakban olvasható az elutasítás oka (amelyik állítás mellett "Hamis" megjegyzés szerepel). A kurzus esetleges egyéb követelményeiről többnyire a "Leírás" vagy "Megjegyzés" mező tartalmaz információt.

 

ÚTMUTATÓ található a neptun használatához annak nyitóoldalán.
 

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 05. 12:23