Záróvizsga

A hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése után tanulmányait záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga a felsőfokú iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges tudás (készség) ellenőrzése és értékelése, amelynek során a jelöltnek arról kell tanúságot tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsgára bocsátás feltételeit és a záróvizsgát a szakra vonatkozó követelmények határozzák meg. Záróvizsga az abszolutórium megszerzését követően záróvizsga-időszakban tehető. A záróvizsgát bizottság előtt kell letenni. Ha a hallgató a hallgatói jogviszony megszűnéséig záróvizsgáját nem teljesíti, azt a hallgatói jogviszonya megszűnését követően leteheti a záróvizsga letétele idején hatályos követelményeknek, a záróvizsgára vonatkozó rendelkezései alapján.

A végzős félév legfontosabb határidejei ezen a linken érhetőek el. 

 

A záróvizsga részei

A záróvizsga a tantervben meghatározottak szerint több részből áll: 
1.    szakdolgozat megvédése és az esetleges kérdésekre, észrevételekre adott válasz;
2.    szóbeli vizsga, amely két modult tartalmaz

műszaki menedzser alapszakon (BSc) és mesterszakon (MSc): (a) menedzsment modul és (b) a specializációnak megfelelő műszaki modul;

szakirányú továbbképzési szakokon: a lenti táblázat szerinti két kérdéssornak megfelelően.

A szóbeli záróvizsga követelményeit, a számon kérendő témakörök tematikáját a tanszék legkésőbb az utolsó szemeszter szorgalmi időszakában teszi közzé.

A véglegesített záróvizsga kérdéssorok elérhetőek a lenti táblázatban:

 

  Menedzsment modul (minden hallgató számára)  Specializációnak megfelelő műszaki modul
  ipari folyamattervezés specializáción építőipari specializáción anyagmozgatás és logisztika specializáción
Műszaki menedzser alapszak ZV BSc tételek menedzsment modul  ZV BSc tételek műszaki modul (ipari folyamattervezés spec.) ZV BSc tételek műszaki modul (építőipari spec.) ZV BSc tételek műszaki modul (anyagmozgatás és logisztika spec.) 
Műszaki menedzser mesterszak ZV MSc tételek menedzsment modul ZV MSc tételek műszaki modul (ipari folyamattervezés spec.) ZV MSc tételek műszaki modul (építőipari spec.) ZV MSc tételek műszaki modul (anyagmozgatás és logisztika spec.)

 Szakirányú továbbképzési szakokon:

Lean szakmérnök / Lean menedzser Lean menedzsment (Lean) Minőségmenedzsment (Lean)
Mérnök coach szakmérnök / Coach Menedzsment modul (Coach) Mérnöki modul (Coach)
Minőségirányítási szakmérnök / Minőségirányítási szakember Minőségfejlesztést támogató technikák (Min) Szervezeti minőségmenedzsment rendszerek (Min)

 

Szakdolgozat védés

A záróvizsga részeként a hallgató bemutatja szakdolgozatát és válaszol a bizottság esetleges kérdéseire. A szakdolgozat bemutatásához előzetesen készítendő egy kb. 8 dia tartalmú power point bemutató. A ppt fájlt az e-learning rendszerbe kell feltölteni ugyanazon kurzus alatt, ahová a szakdolgozatot is feltöltik.  
 

A bemutató tartalma:


1. dia: A szakdolgozat címe, név, dátum
2. dia: A dolgozat felépítése
3. dia: A vállalat bemutatása
4., 5., 6. dia: Saját eredmények bemutatása
7. dia: Javaslatok
8. dia: Köszönöm a figyelmet!

A szakdolgozatra/diplomamunkára vonatkozó legfontosabb információk ezen a linken érhetőek el. 

A szóbeli vizsgát a záróvizsga bizottság tagjai ötfokozatú osztályzattal értékelik, majd zárt tanácskozás keretében szavazással állapítják meg a záróvizsga végosztályzatát. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A záróvizsga eredményét a bizottság elnöke hirdeti ki.
A záróvizsgáról jegyzőkönyv készül. A záróvizsga részeredményeit és az oklevél minősítését az osztályozó ív tartalmazza. 

 

Sikertelen záróvizsga javítása
Amennyiben a záróvizsga bármelyik része elégtelen, a záróvizsgát – az oklevél megszerzése érdekében – az egyetem rendelkezései szerint meg kell ismételni. Ismételt záróvizsga legkorábban a következő záróvizsga-időszakban tehető le. 

 

Záróvizsga bizottság
A záróvizsga bizottság elnökét a szakterület elismert, kiváló külső szakemberei, vagy az egyetem tanárai, docensei közül,– a kari tanács egyetértésével – a dékán kéri fel és bízza meg.
A záróvizsga bizottságot az elnökön kívül legalább két tag és szükség szerinti létszámú kérdező tanár alkotja. A záróvizsga bizottság megbízatása egy évre szól. A hallgatók beosztását a megbízott záróvizsga bizottsághoz a Tanszék teszi közzé. 

 

Oklevél
A sikeres záróvizsga és az előírt nyelvvizsga teljesítésének igazolását követő 30 napon belül a kar a hallgató számára az oklevelet kiállítja és kiadja a jogosult részére. Az oklevél kiadásának feltétele az államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél megléte.

Az oklevél minősítése az alábbi képlet alapján számítandó:

A tanulmányaikat 2022. szeptembere előtt megkezdett hallgatók esetében: A tanulmányaikat 2022. szeptembere után megkezdett hallgatók esetében:

Oklevél minősítése =(((Szv1+Szv2)/2)+D)/2

Szv1 és Szv2: szóbeli vizsgák
D: szakdolgozatra kapott érdemjegy

 

ahol

A: a tanulmányok egészére számított (halmozott) súlyozott tanulmányi átlag (A),

B: a záróvizsga szóbeli részére külön-külön meghatározott érdemjegyek átlaga (B)

C: a záróvizsga szakdolgozat védésére kapott érdemjegy (C).

 

A kiszámított átlageredmény alapján az oklevelet a következőképpen minősítjük:

kiváló: 4,81-5,00;     jeles: 4,51-4,80;   jó: 3,51-4,50;    közepes: 2,51-3,50;    elégséges: 2,00-2,50
 

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 15:03